MENU LÒ XO       
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhLoại màngHình ảnhĐóng cuốnHình ảnh
10×19Couche 300 gsmCán màng mờ 2 mặtĐóng lò xo
15×19
19×30
15×39
MENU GẤP
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhLoại màngHình ảnhCấnHình ảnh
30×19Couche 300 gsmCán màng mờ 2 mặtCấn và xếp 1 đường
19×21Chỉ cấn 1 đường
38×30
30×39
MENU ĐỨNG
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhLoại màngHình ảnhKiểu bếHình ảnh
9.5×19 cmCouche 300 gsmCán màng mờ 2 mặtMẫu MNĐ
Fort 250 gsm
MENU ĐƠN
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhLoại màngHình ảnh
15×19 cmCouche 250 gsmCán màng mờ 2 mặt
15×39 cmCouche 300 gsm
19×30 cmFort 250 gsm
MENU NHỰA
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhLoại màngHình ảnh
14×20 cmNhựa dày 0.33 mmCán màng bóng 2 mặt
20×28 cm
9×20 cm