CATALOGUE ĐÓNG KIM

Kích Thước

19.5×10

14×19.5

19.5×28

Chất Liệu

Bìa & Ruột C150 gsm

Bìa C300 (Cán Bóng 1 mặt) & Ruột C150

Bìa C300 (Cán Mờ 1 mặt) & Ruột C150

Đóng cuốn

Bấm 2 kim giữa

CATALOGUE KEO GÁY A4 ( ĐỨNG)

Kích Thước

14×20.5

21×29.7

Chất Liệu

Bìa C250 & Ruột C100 gsm

Đóng cuốn

Đóng Keo gáy

CATALOGUE LÒ XO A4 ( ĐỨNG)

Kích Thước

14×20.5

21×29.7

Chất Liệu

Bìa F250 & Ruột F100 gsm

Đóng cuốn

Đóng Lò Xo